"/>

"> पिपलको पातमा Rajesh Hamal देखि Amitabh, Messi को अनुहार